Update:   Expansion Drafts History -  All historical picks for the 6 expansion drafts between 1960 and 1997.
 

2009 JAPAN PACIFIC LEAGUE REVIEW

+    Level: Intl
An organized section of a full season review with standings, team totals, leaderboards, player registers and much more.
YEAR IN REVIEW
Standings
Team Totals
Player Register
Top Hitters
Top Pitchers
Awards
Leaderboards
  BAVG
Teppei Tsuchiya
toh
.327
Tomotaka Sakaguchi
ori
.317
Saburo Omura
chi
.314
Yuya Hasegawa
fuk
.312
Shinji Takahashi
nip
.309
Hiroyuki Nakajima
sei
.309
Yoshio Itoi
nip
.306
Daisuke Kusano
toh
.305
Makoto Kaneko
nip
.304
Atsunori Inaba
nip
.300

  SLG
Takeya Nakamura
sei
.651
Saburo Omura
chi
.534
Terrmel Sledge
nip
.529
Yoshio Itoi
nip
.520
Takeshi Yamamoto
toh
.515
G.G Sato
sei
.508
Teppei Tsuchiya
toh
.504
Jose Ortiz
fuk
.496
Hiroyuki Nakajima
sei
.493
Atsunori Inaba
nip
.492

  OBP
Hiroyuki Nakajima
sei
.398
Atsunori Inaba
nip
.391
Teppei Tsuchiya
toh
.391
Tadahito Iguchi
chi
.391
Yuya Hasegawa
fuk
.387
Yoshio Itoi
nip
.381
Tomotaka Sakaguchi
ori
.381
Saburo Omura
chi
.377
Nobuhiko Matsunaka
fuk
.374
Kensuke Tanaka
nip
.373

  OPS
Takeya Nakamura
sei
1010
Saburo Omura
chi
911
Yoshio Itoi
nip
901
Teppei Tsuchiya
toh
895
Hiroyuki Nakajima
sei
891
Terrmel Sledge
nip
888
Atsunori Inaba
nip
883
Tadahito Iguchi
chi
866
G.G Sato
sei
865
Nobuhiko Matsunaka
fuk
854

  G
Kensuke Tanaka
nip
144
Hiroki Kokubo
fuk
144
Hiroyuki Nakajima
sei
144
Yuya Hasegawa
fuk
143
Munenori Kawasaki
fuk
143
Takeshi Yamamoto
toh
142
Takumi Kuriyama
sei
140
Shoitsu Omatsu
chi
139
Yasuyuki Kataoka
sei
139
Eiichi Koyano
nip
138

  AB
Yasuyuki Kataoka
sei
588
Kensuke Tanaka
nip
575
Takumi Kuriyama
sei
569
Hiroyuki Nakajima
sei
560
Yuichi Honda
fuk
554
Munenori Kawasaki
fuk
540
Takeshi Yamamoto
toh
536
Hiroki Kokubo
fuk
533
Eiichi Koyano
nip
530
Tomotaka Sakaguchi
ori
526

  R
Hiroyuki Nakajima
sei
100
Kensuke Tanaka
nip
93
Yasuyuki Kataoka
sei
92
Takeya Nakamura
sei
91
Teppei Tsuchiya
toh
84
Tomotaka Sakaguchi
ori
82
Naoto Watanabe
toh
79
Takumi Kuriyama
sei
78
Atsunori Inaba
nip
78
Yoshio Itoi
nip
74

  H
Hiroyuki Nakajima
sei
173
Tomotaka Sakaguchi
ori
167
Kensuke Tanaka
nip
163
Teppei Tsuchiya
toh
162
Yuya Hasegawa
fuk
159
Shinji Takahashi
nip
157
Eiichi Koyano
nip
157
Yasuyuki Kataoka
sei
153
Takumi Kuriyama
sei
152
Atsunori Inaba
nip
150

  TB
Takeya Nakamura
sei
326
Takeshi Yamamoto
toh
276
Hiroyuki Nakajima
sei
276
G.G Sato
sei
255
Teppei Tsuchiya
toh
250
Atsunori Inaba
nip
246
Yasuyuki Kataoka
sei
232
Eiichi Koyano
nip
231
Saburo Omura
chi
228
Takumi Kuriyama
sei
224

  DBL
Yoshio Itoi
nip
40
Atsunori Inaba
nip
37
Takeya Nakamura
sei
37
G.G Sato
sei
34
Kensuke Tanaka
nip
34
Eiichi Koyano
nip
33
Yasuyuki Kataoka
sei
32
Yuichi Honda
fuk
32
Makoto Kaneko
nip
31
Yuya Hasegawa
fuk
31

  TPL
Teppei Tsuchiya
toh
13
Munenori Kawasaki
fuk
8
Tomotaka Sakaguchi
ori
7
Takumi Kuriyama
sei
6
Tsuyoshi Nishioka
chi
5
Yuichi Honda
fuk
4
Hichori Morimoto
nip
4
Keisuke Hayasaka
chi
4
Eiichi Koyano
nip
4
Atsunori Inaba
nip
4

  HR
Takeya Nakamura
sei
48
Takeshi Yamamoto
toh
39
Terrmel Sledge
nip
27
Hidenori Tanoue
fuk
26
G.G Sato
sei
25
Nobuhiko Matsunaka
fuk
23
Hiroyuki Nakajima
sei
22
Karl Rhodes
ori
22
Saburo Omura
chi
22
Jose Ortiz
fuk
20

  RBI
Takeya Nakamura
sei
122
Takeshi Yamamoto
toh
107
Hiroyuki Nakajima
sei
92
Terrmel Sledge
nip
88
Atsunori Inaba
nip
85
G.G Sato
sei
83
Eiichi Koyano
nip
82
Hiroki Kokubo
fuk
81
Hidenori Tanoue
fuk
80
Nobuhiko Matsunaka
fuk
80

  SB
Yasuyuki Kataoka
sei
51
Munenori Kawasaki
fuk
44
Yuichi Honda
fuk
43
Kensuke Tanaka
nip
31
Tsuyoshi Nishioka
chi
26
Naoto Watanabe
toh
26
Yoshio Itoi
nip
24
Hiroyuki Nakajima
sei
20
Takumi Kuriyama
sei
18
Tomotaka Sakaguchi
ori
16

  CS
Munenori Kawasaki
fuk
17
Hiroyuki Nakajima
sei
12
Naoyuki Omura
ori
12
Yasuyuki Kataoka
sei
12
Kensuke Tanaka
nip
11
Tsuyoshi Nishioka
chi
10
Yuichi Honda
fuk
10
Saburo Omura
chi
7
Keisuke Hayasaka
chi
7
Naoto Watanabe
toh
7

  BB
Kensuke Tanaka
nip
79
Hiroyuki Nakajima
sei
75
Tadahito Iguchi
chi
68
Tsuyoshi Nishioka
chi
67
Takeshi Yamamoto
toh
67
Atsunori Inaba
nip
65
Nobuhiko Matsunaka
fuk
62
Terrmel Sledge
nip
58
Yuya Hasegawa
fuk
57
Naoto Watanabe
toh
55

  SO
Takeya Nakamura
sei
154
Hidenori Tanoue
fuk
122
Tomoya Satozaki
chi
121
Saburo Omura
chi
121
G.G Sato
sei
121
Takeshi Yamamoto
toh
114
Hiroyuki Nakajima
sei
113
Terrmel Sledge
nip
108
Takumi Kuriyama
sei
106
Todd Linden
toh
105

  IBB
Atsunori Inaba
nip
11
Yoshio Itoi
nip
8
Karl Rhodes
ori
7
Nobuhiko Matsunaka
fuk
6
Hiroki Kokubo
fuk
4
Kensuke Tanaka
nip
4
Hiroyuki Nakajima
sei
4
Takeshi Yamamoto
toh
4
G.G Sato
sei
4
Tsuyoshi Nishioka
chi
3

  HBP
Daisuke Kusano
toh
17
Hiroki Kokubo
fuk
16
Atsunori Inaba
nip
14
Tadahito Iguchi
chi
13
Greg LaRocca
ori
12
Hiroyuki Nakajima
sei
10
Gary Burnham
chi
10
Takumi Kuriyama
sei
10
G.G Sato
sei
9
Teppei Tsuchiya
toh
9

  SH
Hichori Morimoto
nip
43
Munenori Kawasaki
fuk
43
Keiji Obiki
ori
34
Makoto Kaneko
nip
22
Motohiro Shima
toh
20
Naoto Watanabe
toh
19
Yuichi Honda
fuk
18
Yoshio Itoi
nip
18
Hidenori Tanoue
fuk
18
Shinya Tsuruoka
nip
17

  SF
Saburo Omura
chi
9
Jose Ortiz
fuk
8
Hirotoshi Kitagawa
ori
6
Shoitsu Omatsu
chi
6
Atsunori Inaba
nip
6
Hiroki Kokubo
fuk
6
Naoyuki Omura
ori
5
Terrmel Sledge
nip
5
Teppei Tsuchiya
toh
5
Hidenori Tanoue
fuk
5

  GDP
Takeshi Yamamoto
toh
23
Eiichi Koyano
nip
21
G.G Sato
sei
20
Hiroyuki Nakajima
sei
17
Toshiaki Imae
chi
17
Shinji Takahashi
nip
16
Jose Fernandez
ori
15
Daisuke Kusano
toh
15
Naoto Watanabe
toh
13
Hiroki Kokubo
fuk
13

  DOUBLEUP
Kensuke Tanaka
nip
--
Atsunori Inaba
nip
145
Teppei Tsuchiya
toh
138
Yuichi Honda
fuk
120
Tsuyoshi Nishioka
chi
88
Yuya Hasegawa
fuk
82
Yoshio Itoi
nip
79
Yasuyuki Kataoka
sei
79
Munenori Kawasaki
fuk
74
Tomotaka Sakaguchi
ori
73

  BBSO
Tsuyoshi Nishioka
chi
0.88
Nobuhiko Matsunaka
fuk
0.81
Naoto Watanabe
toh
0.80
Kensuke Tanaka
nip
0.75
Kazuya Fukuura
chi
0.71
Atsunori Inaba
nip
0.68
Tadahito Iguchi
chi
0.67
Hiroyuki Nakajima
sei
0.66
Tomotaka Sakaguchi
ori
0.64
Yuya Hasegawa
fuk
0.64

  ERA
Yu Darvish
nip
1.73
Hideaki Wakui
sei
2.30
Masahiro Tanaka
toh
2.33
Toshiya Sugiuchi
fuk
2.36
Chihiro Kaneko
ori
2.57
D.J. Houlton
fuk
2.89
Hisashi Iwakuma
toh
3.25
Takayuki Kishi
sei
3.26
Yoshihasa Naruse
chi
3.28
Satoshi Nagai
toh
3.42

  WHIP
Yu Darvish
nip
0.90
D.J. Houlton
fuk
1.05
Chihiro Kaneko
ori
1.07
Toshiya Sugiuchi
fuk
1.09
Masahiro Tanaka
toh
1.12
Hideaki Wakui
sei
1.12
Yoshihasa Naruse
chi
1.13
Masaru Takeda
nip
1.18
Satoshi Nagai
toh
1.19
Yuki Karakawa
chi
1.21

  H9
Yu Darvish
nip
5.84
Toshiya Sugiuchi
fuk
6.83
Hideaki Wakui
sei
6.89
D.J. Houlton
fuk
7.21
Chihiro Kaneko
ori
7.81
Satoshi Nagai
toh
8.05
Masahiro Tanaka
toh
8.07
Takayuki Kishi
sei
8.42
Yoshihasa Naruse
chi
8.55
Shunsuke Watanabe
chi
8.98

  HR9
Yu Darvish
nip
0.45
Hideaki Wakui
sei
0.51
Kazuyuki Hoashi
sei
0.55
Shunsuke Watanabe
chi
0.56
Masahiro Tanaka
toh
0.62
Toshiya Sugiuchi
fuk
0.66
Yuki Karakawa
chi
0.69
Chihiro Kaneko
ori
0.79
Hisashi Iwakuma
toh
0.80
Yoshihasa Naruse
chi
0.82

  BB9
Masaru Takeda
nip
1.25
Yoshihasa Naruse
chi
1.64
Yuki Karakawa
chi
1.76
Chihiro Kaneko
ori
1.78
Masahiro Tanaka
toh
2.04
Kazuyuki Hoashi
sei
2.21
Yu Darvish
nip
2.23
D.J. Houlton
fuk
2.26
Hisashi Iwakuma
toh
2.29
Shingo Ono
chi
2.31

  SO9
Toshiya Sugiuchi
fuk
9.61
Yoshihasa Naruse
chi
9.14
Chihiro Kaneko
ori
8.65
Hideaki Wakui
sei
8.46
Yu Darvish
nip
8.26
Masahiro Tanaka
toh
8.11
Satoshi Nagai
toh
7.58
D.J. Houlton
fuk
7.26
Yuki Karakawa
chi
7.22
Kazuyuki Hoashi
sei
6.96

  BBSO
Yoshihasa Naruse
chi
0.18
Masaru Takeda
nip
0.20
Chihiro Kaneko
ori
0.21
Yuki Karakawa
chi
0.24
Masahiro Tanaka
toh
0.25
Yu Darvish
nip
0.27
Toshiya Sugiuchi
fuk
0.31
D.J. Houlton
fuk
0.31
Kazuyuki Hoashi
sei
0.32
Satoshi Nagai
toh
0.35

  WPCT
Toshiya Sugiuchi
fuk
.750
Yu Darvish
nip
.750
Hideaki Wakui
sei
.727
Takayuki Kishi
sei
.722
Masahiro Tanaka
toh
.714
Yoshihasa Naruse
chi
.688
Hisashi Iwakuma
toh
.684
Satoshi Nagai
toh
.650
Kazuyuki Hoashi
sei
.600
Chihiro Kaneko
ori
.579

  W
Hideaki Wakui
sei
16
Masahiro Tanaka
toh
15
Yu Darvish
nip
15
Toshiya Sugiuchi
fuk
15
Satoshi Nagai
toh
13
Takayuki Kishi
sei
13
Hisashi Iwakuma
toh
13
Yoshihasa Naruse
chi
11
D.J. Houlton
fuk
11
Chihiro Kaneko
ori
11

  L
Shunsuke Watanabe
chi
13
Hiroyuki Kobayashi
chi
13
Kazuki Kondoh
ori
12
Yoshihisa Hirano
ori
12
Kenji Otonari
fuk
10
Satoshi Komatsu
ori
9
Kazuhisa Ishii
sei
9
Masaru Takeda
nip
9
Yoshiaki Fujioka
fuk
8
Yuki Karakawa
chi
8

  G
Tadashi Settsu
fuk
70
Ryota Katsuki
ori
64
Tomoki Hoshino
sei
62
Kazumasa Kikuchi
nip
58
Naoki Miyanishi
nip
58
Akio Shimizu
ori
58
Yoshihiro Itoh
chi
56
Shinichiro Koyama
toh
56
Brian Sikorski
chi
55
Hisashi Takeda
nip
55

  CG
Hideaki Wakui
sei
11
Yu Darvish
nip
8
Masahiro Tanaka
toh
6
Toshiya Sugiuchi
fuk
6
Kazuyuki Hoashi
sei
5
Satoshi Nagai
toh
5
Hisashi Iwakuma
toh
5
Yoshihasa Naruse
chi
5
Chihiro Kaneko
ori
5
Hiroyuki Kobayashi
chi
4

  SHO
Hideaki Wakui
sei
4
Masahiro Tanaka
toh
3
Kazuyuki Hoashi
sei
2
Yu Darvish
nip
2
Chihiro Kaneko
ori
2
Mamoru Kishida
ori
2
Satoshi Nagai
toh
2
Tomoya Yagi
nip
1
Takayuki Kishi
sei
1
Yuta Omine
chi
1

  SV
Hisashi Takeda
nip
34
Takahiro Mahara
fuk
29
Chikara Onodera
sei
16
Brian Sikorski
chi
15
Daisuke Katoh
ori
13
Kazuo Fukumori
toh
10
Tadahiro Ogino
chi
9
Shinichiro Koyama
toh
5
Koji Aoyama
toh
5
Chihiro Kaneko
ori
4

  IP
Hideaki Wakui
sei
211.2
Toshiya Sugiuchi
fuk
191
Masahiro Tanaka
toh
189.2
Yu Darvish
nip
182
Takayuki Kishi
sei
179.2
Chihiro Kaneko
ori
171.2
D.J. Houlton
fuk
171
Satoshi Nagai
toh
171
Hisashi Iwakuma
toh
169
Kazuyuki Hoashi
sei
163

  H
Hisashi Iwakuma
toh
179
Naoyuki Shimizu
chi
177
Shogo Yamamoto
ori
176
Kazuyuki Hoashi
sei
175
Masahiro Tanaka
toh
170
Takayuki Kishi
sei
168
Hideaki Wakui
sei
162
Shingo Ono
chi
158
Kazuki Kondoh
ori
155
Satoshi Nagai
toh
153

  R
Kazuki Kondoh
ori
87
Shogo Yamamoto
ori
84
Satoshi Komatsu
ori
78
Naoyuki Shimizu
chi
75
Brian Sweeney
nip
73
Kenji Otonari
fuk
73
Takayuki Kishi
sei
73
Kazuhisa Ishii
sei
71
Kazuyuki Hoashi
sei
70
Hiroyuki Kobayashi
chi
70

  ER
Kazuki Kondoh
ori
81
Shogo Yamamoto
ori
75
Satoshi Komatsu
ori
72
Naoyuki Shimizu
chi
71
Brian Sweeney
nip
70
Kenji Otonari
fuk
66
Kazuyuki Hoashi
sei
65
Shunsuke Watanabe
chi
65
Takayuki Kishi
sei
65
Satoshi Nagai
toh
65

  HR
Takayuki Kishi
sei
25
D.J. Houlton
fuk
22
Kazuki Kondoh
ori
20
Kenji Otonari
fuk
19
Shogo Yamamoto
ori
18
Kazuhisa Ishii
sei
18
Masaru Takeda
nip
17
Satoshi Komatsu
ori
17
Satoshi Nagai
toh
17
Hiroyuki Kobayashi
chi
16

  BB
Kazuki Kondoh
ori
80
Hideaki Wakui
sei
76
Kazuhisa Ishii
sei
67
Toshiya Sugiuchi
fuk
63
Takayuki Kishi
sei
53
Brian Sweeney
nip
52
Satoshi Nagai
toh
50
Kohei Hasebe
toh
49
Shugo Fujii
nip
48
Shogo Yamamoto
ori
47

  SO
Toshiya Sugiuchi
fuk
204
Hideaki Wakui
sei
199
Masahiro Tanaka
toh
171
Yu Darvish
nip
167
Chihiro Kaneko
ori
165
Yoshihasa Naruse
chi
156
Satoshi Nagai
toh
144
Takayuki Kishi
sei
138
D.J. Houlton
fuk
138
Kazuhisa Ishii
sei
131

  WP
Kohei Hasebe
toh
8
Hiroyuki Kobayashi
chi
7
Toshiya Sugiuchi
fuk
7
Satoshi Nagai
toh
7
Kazuhisa Ishii
sei
6
Kazuki Kondoh
ori
6
Satoshi Komatsu
ori
6
Takahiro Mahara
fuk
5
Shinya Okamoto
sei
5
Chikara Onodera
sei
5

  BK
Darrell Rasner
toh
3
Kazuhito Tadano
nip
2
Justin Germano
fuk
2
Keisuke Tanimoto
nip
1
Takayuki Kishi
sei
1
Tetsuya Iwasaki
sei
1
Masaru Takeda
nip
1
Shunsuke Watanabe
chi
1
Yataro Sakamoto
nip
1
Shinichiro Koyama
toh
1
  


About Us  |  Site Map  |  Privacy Policy  |  Contact Us

Boxscores data is obtained free of charge from Retrosheet.org.

Please Support The Baseball Cube.