Support TBC:  If you're a frequent visitor and use the data on this site, please support The Baseball Cube by leaving a small tip.
 

2008 JAPAN PACIFIC LEAGUE REVIEW

+    Level: Intl
An organized section of a full season review with standings, team totals, leaderboards, player registers and much more.
YEAR IN REVIEW
Standings
Team Totals
Player Register
Top Hitters
Top Pitchers
Awards
Leaderboards
  BAVG
Rick Short
toh
.332
Hiroyuki Nakajima
sei
.331
Munenori Kawasaki
fuk
.321
Takumi Kuriyama
sei
.317
Alex Cabrera
ori
.315
Atsunori Inaba
nip
.301
Jose Fernandez
toh
.301
Tsuyoshi Nishioka
chi
.300
Kensuke Tanaka
nip
.297
Yuichi Honda
fuk
.291

  SLG
Alex Cabrera
ori
.593
Karl Rhodes
ori
.583
Takeya Nakamura
sei
.569
Hiroyuki Nakajima
sei
.527
Atsunori Inaba
nip
.513
Shoitsu Ohmatsu
chi
.499
Nobuhiko Matsunaka
fuk
.489
Rick Short
toh
.477
Jose Fernandez
toh
.475
Terrmel Sledge
nip
.473

  OBP
Hiroyuki Nakajima
sei
.410
Alex Cabrera
ori
.394
Karl Rhodes
ori
.394
Nobuhiko Matsunaka
fuk
.382
Atsunori Inaba
nip
.380
Kensuke Tanaka
nip
.379
Takumi Kuriyama
sei
.376
Takeshi Yamasaki
toh
.372
Jose Fernandez
toh
.368
Rick Short
toh
.365

  OPS
Alex Cabrera
ori
987
Karl Rhodes
ori
977
Hiroyuki Nakajima
sei
937
Atsunori Inaba
nip
894
Takeya Nakamura
sei
889
Nobuhiko Matsunaka
fuk
871
Jose Fernandez
toh
843
Takeshi Yamasaki
toh
842
Rick Short
toh
841
Terrmel Sledge
nip
834

  G
Kensuke Tanaka
nip
144
Nobuhiko Matsunaka
fuk
144
Takeya Nakamura
sei
143
Karl Rhodes
ori
142
Jose Fernandez
toh
142
Takeshi Yamasaki
toh
142
Nobuhiro Matsuda
fuk
142
Tomotaka Sakaguchi
ori
142
Yasuyuki Kataoka
sei
139
Takumi Kuriyama
sei
138

  AB
Yasuyuki Kataoka
sei
582
Nobuhiro Matsuda
fuk
551
Jose Fernandez
toh
541
Tomotaka Sakaguchi
ori
540
Nobuhiko Matsunaka
fuk
538
Kensuke Tanaka
nip
536
Takumi Kuriyama
sei
527
Takeya Nakamura
sei
524
Takeshi Yamasaki
toh
510
Alex Cabrera
ori
504

  R
Takeya Nakamura
sei
90
Kensuke Tanaka
nip
89
Alex Cabrera
ori
88
Yasuyuki Kataoka
sei
85
Karl Rhodes
ori
82
Jose Fernandez
toh
81
Nobuhiko Matsunaka
fuk
79
Naoto Watanabe
toh
79
Tsuyoshi Nishioka
chi
78
Takumi Kuriyama
sei
76

  H
Yasuyuki Kataoka
sei
167
Takumi Kuriyama
sei
167
Rick Short
toh
163
Jose Fernandez
toh
163
Hiroyuki Nakajima
sei
161
Alex Cabrera
ori
159
Kensuke Tanaka
nip
159
Nobuhiko Matsunaka
fuk
156
Nobuhiro Matsuda
fuk
154
Tomotaka Sakaguchi
ori
150

  TB
Alex Cabrera
ori
299
Takeya Nakamura
sei
298
Karl Rhodes
ori
291
Nobuhiko Matsunaka
fuk
263
Nobuhiro Matsuda
fuk
258
Jose Fernandez
toh
257
Hiroyuki Nakajima
sei
256
Kensuke Tanaka
nip
242
Takeshi Yamasaki
toh
240
Takumi Kuriyama
sei
237

  DBL
Jose Fernandez
toh
40
Toshiaki Imae
chi
37
Nobuhiro Matsuda
fuk
33
Hiroyuki Nakajima
sei
32
Mitsutaka Gotoh
ori
32
Kensuke Tanaka
nip
32
Karl Rhodes
ori
31
Rick Short
toh
31
Takumi Kuriyama
sei
31
G.G Sato
sei
30

  TPL
Nobuhiro Matsuda
fuk
10
Kensuke Tanaka
nip
9
Munenori Kawasaki
fuk
6
Tsuyoshi Nishioka
chi
6
Tomotaka Sakaguchi
ori
6
Shunichi Nemoto
chi
6
Teppei Tsuchiya
toh
6
Yasuyuki Kataoka
sei
6
Arihito Muramatsu
ori
5
Atsunori Inaba
nip
5

  HR
Takeya Nakamura
sei
46
Karl Rhodes
ori
40
Alex Cabrera
ori
36
Craig Brazell
sei
27
Takeshi Yamasaki
toh
26
Nobuhiko Matsunaka
fuk
25
Shoitsu Ohmatsu
chi
24
G.G Sato
sei
21
Hiroyuki Nakajima
sei
21
Atsunori Inaba
nip
20

  RBI
Karl Rhodes
ori
118
Alex Cabrera
ori
104
Takeya Nakamura
sei
101
Jose Fernandez
toh
99
Nobuhiko Matsunaka
fuk
92
Shoitsu Ohmatsu
chi
91
Craig Brazell
sei
87
Atsunori Inaba
nip
82
Hiroyuki Nakajima
sei
81
Takeshi Yamasaki
toh
80

  SB
Yasuyuki Kataoka
sei
50
Naoto Watanabe
toh
34
Yuichi Honda
fuk
29
Hiroyuki Nakajima
sei
25
Kensuke Tanaka
nip
21
Munenori Kawasaki
fuk
19
Daisuke Hayakawa
chi
18
Tsuyoshi Nishioka
chi
18
Takumi Kuriyama
sei
17
Toshimasa Konta
nip
14

  BB
Karl Rhodes
ori
95
Nobuhiko Matsunaka
fuk
77
Takeshi Yamasaki
toh
73
Kensuke Tanaka
nip
62
Alex Cabrera
ori
62
Atsunori Inaba
nip
56
Hiroyuki Nakajima
sei
55
Naoto Watanabe
toh
54
Jose Fernandez
toh
53
Takeya Nakamura
sei
53

  SO
Takeya Nakamura
sei
162
Karl Rhodes
ori
145
Craig Brazell
sei
139
Toru Hosokawa
sei
129
Takeshi Yamasaki
toh
118
Nobuhiro Matsuda
fuk
115
Alex Cabrera
ori
110
Hiroyuki Nakajima
sei
96
Hiroki Kokubo
fuk
95
Tomoya Satozaki
chi
92

  IBB
Karl Rhodes
ori
9
Atsunori Inaba
nip
9
Nobuhiko Matsunaka
fuk
8
Alex Cabrera
ori
5
Takeshi Yamasaki
toh
5
Hirotoshi Kitagawa
ori
3
Terrmel Sledge
nip
3
Tasuku Hashimoto
chi
3
Takeshi Hidaka
ori
3
Munenori Kawasaki
fuk
3

  HBP
Naoto Watanabe
toh
22
Craig Brazell
sei
13
Daisuke Hayakawa
chi
13
Hiroyuki Nakajima
sei
12
Hiram Bocachica
sei
11
G.G Sato
sei
11
Kensuke Tanaka
nip
11
Mitsutaka Gotoh
ori
11
Takeshi Hidaka
ori
8
Nobuhiko Matsunaka
fuk
8

  SH
Yosuke Takasu
toh
32
Kensuke Tanaka
nip
26
Toru Hosokawa
sei
23
Shinya Tsuruoka
nip
22
Takumi Kuriyama
sei
22
Yasuyuki Kataoka
sei
19
Naoto Watanabe
toh
19
Takeshi Hidaka
ori
18
Naoto Inada
nip
18
Takahito Kudoh
nip
18

  SF
Hirotoshi Kitagawa
ori
10
Nobuhiko Matsunaka
fuk
8
Takumi Kuriyama
sei
8
Craig Brazell
sei
7
Kazuya Fukuura
chi
7
Toshiaki Imae
chi
6
Eiichi Koyano
nip
6
Atsunori Inaba
nip
5
Jose Fernandez
toh
5
Munenori Kawasaki
fuk
5

  GDP
Takeshi Yamasaki
toh
21
Alex Cabrera
ori
17
Hiroyuki Nakajima
sei
15
Julio Zuleta
chi
14
Shinji Takahashi
nip
13
Terrmel Sledge
nip
12
Jose Fernandez
toh
12
Hiroki Kokubo
fuk
11
Craig Brazell
sei
11
G.G Sato
sei
11

  DOUBLEUP
Yuichi Honda
fuk
479
Tsuyoshi Nishioka
chi
172
Kensuke Tanaka
nip
152
Hichori Morimoto
nip
106
Naoto Watanabe
toh
91
Munenori Kawasaki
fuk
89
Shoitsu Ohmatsu
chi
81
Teppei Tsuchiya
toh
78
Karl Rhodes
ori
75
Takumi Kuriyama
sei
73

  BBSO
Nobuhiko Matsunaka
fuk
0.85
Naoto Watanabe
toh
0.82
Teppei Tsuchiya
toh
0.81
Takumi Kuriyama
sei
0.80
Kensuke Tanaka
nip
0.78
Jose Fernandez
toh
0.68
Atsunori Inaba
nip
0.66
Karl Rhodes
ori
0.66
Takeshi Yamasaki
toh
0.62
Hichori Morimoto
nip
0.60

  ERA
Hisashi Iwakuma
toh
1.87
Yu Darvish
nip
1.88
Satoshi Komatsu
ori
2.51
Kazuyuki Hoashi
sei
2.63
Toshiya Sugiuchi
fuk
2.66
Kenji Ohtonari
fuk
3.12
Yoshihasa Naruse
chi
3.23
Shogo Yamamoto
ori
3.38
Takayuki Kishi
sei
3.42
Kazuki Kondoh
ori
3.44

  WHIP
Yu Darvish
nip
0.90
Hisashi Iwakuma
toh
0.98
Toshiya Sugiuchi
fuk
1.01
Satoshi Komatsu
ori
1.02
Kenji Ohtonari
fuk
1.03
Yoshihasa Naruse
chi
1.07
Naoyuki Shimizu
chi
1.16
Takayuki Kishi
sei
1.18
Kazuyuki Hoashi
sei
1.19
Kazuki Kondoh
ori
1.24

  H9
Yu Darvish
nip
6.10
Satoshi Komatsu
ori
7.00
Kenji Ohtonari
fuk
7.05
Hisashi Iwakuma
toh
7.19
Toshiya Sugiuchi
fuk
7.44
Yoshihasa Naruse
chi
7.53
Brian Sweeney
nip
7.67
Takayuki Kishi
sei
8.07
Naoyuki Shimizu
chi
8.20
Kazuki Kondoh
ori
8.46

  HR9
Hisashi Iwakuma
toh
0.13
Masahiro Tanaka
toh
0.47
Yu Darvish
nip
0.49
Kazuki Kondoh
ori
0.54
Shogo Yamamoto
ori
0.64
Takayuki Kishi
sei
0.64
Tsuyoshi Wada
fuk
0.67
Kazuyuki Hoashi
sei
0.67
Toshiya Sugiuchi
fuk
0.69
Naoyuki Shimizu
chi
0.71

  BB9
Shunsuke Watanabe
chi
1.51
Hisashi Iwakuma
toh
1.61
Toshiya Sugiuchi
fuk
1.65
Shogo Yamamoto
ori
1.75
Chihiro Kaneko
ori
1.85
Kazuyuki Hoashi
sei
1.96
Yu Darvish
nip
1.97
Tsuyoshi Wada
fuk
2.00
Yoshihasa Naruse
chi
2.09
Satoshi Komatsu
ori
2.19

  SO9
Toshiya Sugiuchi
fuk
9.78
Yu Darvish
nip
9.33
Masahiro Tanaka
toh
8.29
Kenji Ohtonari
fuk
7.98
Satoshi Komatsu
ori
7.89
Hideki Asai
toh
7.42
Takayuki Kishi
sei
7.38
Yoshihasa Naruse
chi
7.11
Hisashi Iwakuma
toh
7.10
Chihiro Kaneko
ori
6.87

  BBSO
Toshiya Sugiuchi
fuk
0.17
Yu Darvish
nip
0.21
Hisashi Iwakuma
toh
0.23
Chihiro Kaneko
ori
0.27
Satoshi Komatsu
ori
0.28
Shunsuke Watanabe
chi
0.28
Kenji Ohtonari
fuk
0.28
Tsuyoshi Wada
fuk
0.29
Yoshihasa Naruse
chi
0.29
Kazuyuki Hoashi
sei
0.33

  WPCT
Hisashi Iwakuma
toh
.840
Satoshi Komatsu
ori
.833
Yu Darvish
nip
.800
Takayuki Kishi
sei
.750
Brian Sweeney
nip
.706
Kazuyuki Hoashi
sei
.647
Shogo Yamamoto
ori
.625
Shunsuke Watanabe
chi
.619
Naoyuki Shimizu
chi
.591
Kazuki Kondoh
ori
.588

  W
Hisashi Iwakuma
toh
21
Yu Darvish
nip
16
Satoshi Komatsu
ori
15
Naoyuki Shimizu
chi
13
Shunsuke Watanabe
chi
13
Brian Sweeney
nip
12
Takayuki Kishi
sei
12
Kazuhisa Ishii
sei
11
Kenji Ohtonari
fuk
11
Kazuyuki Hoashi
sei
11

  L
Ryan Glynn
nip
14
Hiroyuki Kobayashi
chi
12
Hideki Asai
toh
11
Hideaki Wakui
sei
11
Kazuhisa Ishii
sei
10
Chihiro Kaneko
ori
9
Naoyuki Shimizu
chi
9
Toshiya Sugiuchi
fuk
8
Koji Aoyama
toh
8
Tsuyoshi Wada
fuk
8

  G
Kanehisa Arime
toh
66
Yusuke Kawasaki
chi
65
Daisuke Katoh
ori
63
Tomoki Hoshino
sei
63
Hisashi Takeda
nip
62
Yoshinori Tateyama
nip
58
Kazuya Motoyanagi
ori
58
Tadahiro Ogino
chi
58
Tsuyoshi Kikuchihara
ori
55
Alex Graman
sei
55

  GS
Hisashi Iwakuma
toh
28
Kazuyuki Hoashi
sei
26
Shunsuke Watanabe
chi
26
Takayuki Kishi
sei
26
Ryan Glynn
nip
25
Kazuhisa Ishii
sei
25
Brian Sweeney
nip
25
Chihiro Kaneko
ori
25
Toshiya Sugiuchi
fuk
25
Hideaki Wakui
sei
25

  CG
Yu Darvish
nip
10
Toshiya Sugiuchi
fuk
8
Naoyuki Shimizu
chi
7
Kenji Ohtonari
fuk
6
Masahiro Tanaka
toh
5
Hisashi Iwakuma
toh
5
Hideaki Wakui
sei
5
Takayuki Kishi
sei
4
Yoshihasa Naruse
chi
3
Satoshi Komatsu
ori
3

  SHO
Kazuyuki Hoashi
sei
3
Kenji Ohtonari
fuk
2
Satoshi Nagai
toh
2
Takayuki Kishi
sei
2
Yu Darvish
nip
2
Shogo Yamamoto
ori
2
Shunsuke Watanabe
chi
2
Naoyuki Shimizu
chi
2
Hisashi Iwakuma
toh
2

  SV
Daisuke Katoh
ori
33
Alex Graman
sei
31
Tadahiro Ogino
chi
30
Micheal Nakamura
nip
28
Takahiro Mahara
fuk
11
D.J. Houlton
fuk
6
Hisashi Takeda
nip
6
Koji Aoyama
toh
4
Shinichiro Koyama
toh
4
Yuki Kume
fuk
3

  IP
Hisashi Iwakuma
toh
201.2
Yu Darvish
nip
200.2
Toshiya Sugiuchi
fuk
196
Kazuyuki Hoashi
sei
174.2
Hideaki Wakui
sei
173
Masahiro Tanaka
toh
172.2
Shunsuke Watanabe
chi
172.2
Satoshi Komatsu
ori
172.1
Takayuki Kishi
sei
168.1
Naoyuki Shimizu
chi
165.2

  H
Shunsuke Watanabe
chi
195
Chihiro Kaneko
ori
185
Hideaki Wakui
sei
173
Masahiro Tanaka
toh
171
Kazuyuki Hoashi
sei
169
Tsuyoshi Wada
fuk
167
Shogo Yamamoto
ori
166
Hideki Asai
toh
165
Toshiya Sugiuchi
fuk
162
Hisashi Iwakuma
toh
161

  R
Hiroyuki Kobayashi
chi
85
Hideki Asai
toh
81
Naoyuki Shimizu
chi
81
Shunsuke Watanabe
chi
81
Hideaki Wakui
sei
80
Chihiro Kaneko
ori
78
Kazuhisa Ishii
sei
78
Ryan Glynn
nip
74
Masahiro Tanaka
toh
71
Fumiya Nishiguchi
sei
69

  ER
Shunsuke Watanabe
chi
80
Hiroyuki Kobayashi
chi
77
Hideaki Wakui
sei
75
Chihiro Kaneko
ori
73
Hideki Asai
toh
72
Naoyuki Shimizu
chi
69
Masahiro Tanaka
toh
67
Ryan Glynn
nip
66
Fumiya Nishiguchi
sei
65
Kazuhisa Ishii
sei
65

  HR
Brian Sweeney
nip
22
Chihiro Kaneko
ori
19
Fumiya Nishiguchi
sei
18
Kazuhito Tadano
nip
18
Masaru Takeda
nip
18
Ryan Glynn
nip
18
Satoshi Nagai
toh
17
Shunsuke Watanabe
chi
17
Kazuhisa Ishii
sei
16
Hideki Asai
toh
16

  BB
Brian Sweeney
nip
72
Ryan Glynn
nip
61
Hideki Asai
toh
60
Masahiro Tanaka
toh
54
Hideaki Wakui
sei
51
Fumiya Nishiguchi
sei
48
Takayuki Kishi
sei
48
Satoshi Nagai
toh
47
Kazuki Kondoh
ori
45
Hiroyuki Kobayashi
chi
45

  SO
Toshiya Sugiuchi
fuk
213
Yu Darvish
nip
208
Masahiro Tanaka
toh
159
Hisashi Iwakuma
toh
159
Satoshi Komatsu
ori
151
Kenji Ohtonari
fuk
138
Takayuki Kishi
sei
138
Chihiro Kaneko
ori
126
Tsuyoshi Wada
fuk
123
Hideki Asai
toh
122

  WP
Nagisa Arakaki
fuk
15
Hideaki Wakui
sei
11
Shinya Okamoto
sei
9
Hideki Asai
toh
6
Masahiro Tanaka
toh
6
Satoshi Nagai
toh
6
Hiroyuki Kobayashi
chi
5
Fumiya Nishiguchi
sei
5
Kazuyuki Hoashi
sei
5
Yasuhiro Ichiba
toh
5

  BK
Kazuhito Tadano
nip
7
Ryan Glynn
nip
5
C.J. Nitkowski
fuk
3
Nagisa Arakaki
fuk
2
Domingo Guzman
toh
2
Rick Guttormson
fuk
2
Yuki Kume
fuk
1
Naoki Miyanishi
nip
1
Kohei Hasebe
toh
1
Kodai Matsumoto
chi
1
  


About Us  |  Site Map  |  Privacy Policy  |  Contact Us

Boxscores data is obtained free of charge from Retrosheet.org.

Please Support The Baseball Cube.