Update:  2014 MLB Statistics -  Batting, Pitching and Fielding statistics updated for end of season. Also updated Team Information.
 

2007 JAPAN PACIFIC LEAGUE REVIEW

+    Level: Intl
An organized section of a full season review with standings, team totals, leaderboards, player registers and much more.
YEAR IN REVIEW
Standings
Team Totals
Player Register
Top Hitters
Top Pitchers
Awards
Leaderboards
  BAVG
Rick Short
toh
.330
Atsunori Inaba
nip
.320
Naoyuki Ohmura
fuk
.319
Kazuhiro Wada
sei
.315
Hiroyuki Nakajima
sei
.300
Hichori Morimoto
nip
.300
Tsuyoshi Nishioka
chi
.300
Alex Cabrera
sei
.295
Karl Rhodes
ori
.291
Arihito Muramatsu
ori
.289

  SLG
Karl Rhodes
ori
.603
Takeshi Yamasaki
toh
.577
Alex Cabrera
sei
.512
G.G Sato
sei
.510
Greg LaRocca
ori
.505
Hiroki Kokubo
fuk
.494
Kazuhiro Wada
sei
.473
Jose Fernandez
toh
.457
Atsunori Inaba
nip
.457
Hiroyuki Nakajima
sei
.439

  OBP
Karl Rhodes
ori
.403
Rick Short
toh
.380
Alex Cabrera
sei
.377
Kazuhiro Wada
sei
.370
Benny Agbayani
chi
.368
Greg LaRocca
ori
.366
Nobuhiko Matsunaka
fuk
.366
Atsunori Inaba
nip
.366
Tsuyoshi Nishioka
chi
.366
Hiroyuki Nakajima
sei
.361

  OPS
Karl Rhodes
ori
1006
Takeshi Yamasaki
toh
936
Alex Cabrera
sei
890
Greg LaRocca
ori
871
G.G Sato
sei
861
Kazuhiro Wada
sei
843
Hiroki Kokubo
fuk
831
Atsunori Inaba
nip
823
Rick Short
toh
813
Jose Fernandez
toh
804

  G
Atsunori Inaba
nip
220
Hichori Morimoto
nip
144
Hirotoshi Kitagawa
ori
144
Kensuke Tanaka
nip
144
Hiroyuki Nakajima
sei
143
Yuichi Honda
fuk
141
Takeshi Yamasaki
toh
141
Toru Hosokawa
sei
139
Kazuhiro Wada
sei
138
G.G Sato
sei
136

  AB
Atsunori Inaba
nip
687
Hichori Morimoto
nip
584
Hirotoshi Kitagawa
ori
557
Yuichi Honda
fuk
550
Hiroyuki Nakajima
sei
533
Kensuke Tanaka
nip
526
Hitoshi Tamura
fuk
509
Takeshi Yamasaki
toh
506
Greg LaRocca
ori
503
Kazuhiro Wada
sei
501

  R
Hichori Morimoto
nip
91
Takeshi Yamasaki
toh
86
Greg LaRocca
ori
79
Kazuhiro Wada
sei
77
Atsunori Inaba
nip
76
Tsuyoshi Nishioka
chi
76
Karl Rhodes
ori
75
Daisuke Hayakawa
chi
72
Hiroki Kokubo
fuk
70
Hiroyuki Nakajima
sei
68

  H
Atsunori Inaba
nip
220
Hichori Morimoto
nip
175
Hiroyuki Nakajima
sei
160
Kazuhiro Wada
sei
158
Hirotoshi Kitagawa
ori
156
Yuichi Honda
fuk
151
Tsuyoshi Nishioka
chi
148
Naoyuki Ohmura
fuk
145
Greg LaRocca
ori
144
Rick Short
toh
138

  TB
Atsunori Inaba
nip
314
Takeshi Yamasaki
toh
292
Karl Rhodes
ori
280
Greg LaRocca
ori
254
G.G Sato
sei
248
Kazuhiro Wada
sei
237
Hiroyuki Nakajima
sei
234
Hiroki Kokubo
fuk
230
Alex Cabrera
sei
226
Hichori Morimoto
nip
217

  DBL
Atsunori Inaba
nip
41
G.G Sato
sei
31
Rick Short
toh
31
Tsuyoshi Nishioka
chi
31
Greg LaRocca
ori
29
Hiroyuki Nakajima
sei
28
Saburo Ohmura
chi
28
Hiroshi Shibahara
fuk
28
Hitoshi Tamura
fuk
28
Hichori Morimoto
nip
27

  TPL
Daisuke Hayakawa
chi
8
Munenori Kawasaki
fuk
7
Kensuke Tanaka
nip
7
Yuichi Honda
fuk
5
Hiroyuki Nakajima
sei
5
Makoto Kaneko
nip
4
Takahito Kudoh
nip
4
Saburo Ohmura
chi
4
Hiroshi Shibahara
fuk
3
Kenji Kawaguchi
toh
3

  HR
Takeshi Yamasaki
toh
43
Karl Rhodes
ori
42
Alex Cabrera
sei
27
Greg LaRocca
ori
27
Hiroki Kokubo
fuk
25
G.G Sato
sei
25
Jose Fernandez
toh
22
Fernando Seguignol
nip
21
Kazuhiro Wada
sei
18
Atsunori Inaba
nip
17

  RBI
Takeshi Yamasaki
toh
108
Atsunori Inaba
nip
101
Karl Rhodes
ori
96
Hiroki Kokubo
fuk
82
Alex Cabrera
sei
81
Greg LaRocca
ori
79
Jose Fernandez
toh
79
Tomoya Satozaki
chi
75
Hiroyuki Nakajima
sei
74
G.G Sato
sei
69

  SB
Yasuyuki Kataoka
sei
38
Yuichi Honda
fuk
34
Hichori Morimoto
nip
31
Kazuki Fukuchi
sei
28
Tsuyoshi Nishioka
chi
27
Kensuke Tanaka
nip
27
Naoto Watanabe
toh
25
Munenori Kawasaki
fuk
23
Daisuke Hayakawa
chi
16
Yosuke Takasu
toh
15

  CS
Kensuke Tanaka
nip
14
Tsuyoshi Nishioka
chi
13
Yuichi Honda
fuk
13
Yasuyuki Kataoka
sei
9
Munenori Kawasaki
fuk
8
Daisuke Hayakawa
chi
8
Jose Fernandez
toh
7
Naoyuki Ohmura
fuk
7
G.G Sato
sei
7
Kazuki Fukuchi
sei
7

  BB
Karl Rhodes
ori
88
Takeshi Yamasaki
toh
71
Nobuhiko Matsunaka
fuk
68
Fernando Seguignol
nip
65
Benny Agbayani
chi
53
Alex Cabrera
sei
53
Tsuyoshi Nishioka
chi
50
Jose Fernandez
toh
49
Hichori Morimoto
nip
47
Takumi Kuriyama
sei
45

  SO
Karl Rhodes
ori
147
Takeshi Yamasaki
toh
142
Hiroyuki Nakajima
sei
134
Fernando Seguignol
nip
130
Hitoshi Tamura
fuk
117
Yuichi Honda
fuk
112
Hichori Morimoto
nip
111
Tomoya Satozaki
chi
109
Alex Cabrera
sei
109
Kensuke Tanaka
nip
107

  IBB
Fernando Seguignol
nip
11
Karl Rhodes
ori
10
Atsunori Inaba
nip
8
Nobuhiko Matsunaka
fuk
7
Takeshi Yamasaki
toh
6
Hiroshi Shibahara
fuk
5
Hiroki Kokubo
fuk
4
Jose Fernandez
toh
4
Greg LaRocca
ori
4
Takahito Kudoh
nip
4

  HBP
Greg LaRocca
ori
28
Daisuke Hayakawa
chi
16
G.G Sato
sei
16
Atsunori Inaba
nip
13
Hiroyuki Nakajima
sei
13
Naoto Watanabe
toh
12
Naoyuki Ohmura
fuk
10
Takeshi Yamasaki
toh
10
Toru Hosokawa
sei
9
Kensuke Tanaka
nip
9

  SH
Kensuke Tanaka
nip
58
Yasuyuki Kataoka
sei
35
Yosuke Takasu
toh
30
Daisuke Hayakawa
chi
23
Yuichi Honda
fuk
23
Toru Hosokawa
sei
21
Katsuki Yamazaki
fuk
21
Makoto Kaneko
nip
20
Motohiro Shima
toh
20
Arihito Muramatsu
ori
19

  SF
Takeshi Yamasaki
toh
7
Hirotoshi Kitagawa
ori
7
Greg LaRocca
ori
6
Nobuhiko Matsunaka
fuk
6
Tomoya Satozaki
chi
6
Saburo Ohmura
chi
6
Kazuya Fukuura
chi
6
Atsunori Inaba
nip
6
Yasuyuki Kataoka
sei
6
Hichori Morimoto
nip
6

  GDP
Takeshi Yamasaki
toh
28
Hirotoshi Kitagawa
ori
23
Rick Short
toh
22
Kazuhiro Wada
sei
22
Koichi Isobe
toh
16
Jose Fernandez
toh
16
Hiroyuki Nakajima
sei
15
Fernando Seguignol
nip
14
Atsunori Inaba
nip
13
G.G Sato
sei
13

  DOUBLEUP
Kensuke Tanaka
nip
289
Tsuyoshi Nishioka
chi
183
Daisuke Hayakawa
chi
170
Tomoya Satozaki
chi
130
Yuichi Honda
fuk
117
Hichori Morimoto
nip
106
Saburo Ohmura
chi
104
Nobuhiko Matsunaka
fuk
103
Hiroshi Shibahara
fuk
92
Teppei Tsuchiya
toh
85

  BBSO
Nobuhiko Matsunaka
fuk
1.03
Kazuya Fukuura
chi
0.86
Naoto Watanabe
toh
0.74
Tsuyoshi Nishioka
chi
0.68
Rick Short
toh
0.66
Kazuhiro Wada
sei
0.65
Yosuke Takasu
toh
0.63
Benny Agbayani
chi
0.62
Karl Rhodes
ori
0.60
Greg LaRocca
ori
0.53

  ERA
Yoshihasa Naruse
chi
1.82
Yu Darvish
nip
1.82
Ryan Glynn
nip
2.21
Shunsuke Watanabe
chi
2.44
Toshiya Sugiuchi
fuk
2.46
Masaru Takeda
nip
2.54
Hiroyuki Kobayashi
chi
2.69
Hideaki Wakui
sei
2.79
Tsuyoshi Wada
fuk
2.82
Hideki Asai
toh
3.12

  WHIP
Yu Darvish
nip
0.83
Masaru Takeda
nip
0.87
Yoshihasa Naruse
chi
0.92
Ryan Glynn
nip
1.05
Shunsuke Watanabe
chi
1.06
Toshiya Sugiuchi
fuk
1.07
Hiroyuki Kobayashi
chi
1.14
Tsuyoshi Wada
fuk
1.15
Rick Guttormson
fuk
1.16
Yoshihisa Hirano
ori
1.17

  H9
Yu Darvish
nip
5.33
Masaru Takeda
nip
6.83
Yoshihasa Naruse
chi
6.85
Ryan Glynn
nip
7.49
Takayuki Kishi
sei
7.54
Toshiya Sugiuchi
fuk
7.56
Shunsuke Watanabe
chi
7.83
Hiroyuki Kobayashi
chi
8.28
Tsuyoshi Wada
fuk
8.31
Hideaki Wakui
sei
8.41

  HR9
Hideki Asai
toh
0.25
Yu Darvish
nip
0.39
Hiroyuki Kobayashi
chi
0.47
Tom Davey
ori
0.50
Yoshihasa Naruse
chi
0.52
Toshiya Sugiuchi
fuk
0.55
Hideaki Wakui
sei
0.59
Rick Guttormson
fuk
0.63
Shunsuke Watanabe
chi
0.71
Tsuyoshi Wada
fuk
0.74

  BB9
Masaru Takeda
nip
1.03
Yoshihasa Naruse
chi
1.40
Yoshihisa Hirano
ori
1.47
Shunsuke Watanabe
chi
1.73
Rick Guttormson
fuk
1.76
Ryan Glynn
nip
1.92
Hiroyuki Kobayashi
chi
2.00
Tsuyoshi Wada
fuk
2.08
Toshiya Sugiuchi
fuk
2.09
Hideaki Wakui
sei
2.11

  SO9
Masahiro Tanaka
toh
9.47
Yu Darvish
nip
9.10
Hiroyuki Kobayashi
chi
8.60
Toshiya Sugiuchi
fuk
8.51
Tsuyoshi Wada
fuk
8.36
Takayuki Kishi
sei
8.18
Yoshihasa Naruse
chi
7.17
Hideki Asai
toh
6.67
Yoshihisa Hirano
ori
6.50
Ryan Glynn
nip
6.45

  BBSO
Masaru Takeda
nip
0.17
Yoshihasa Naruse
chi
0.20
Yoshihisa Hirano
ori
0.23
Hiroyuki Kobayashi
chi
0.23
Yu Darvish
nip
0.23
Toshiya Sugiuchi
fuk
0.25
Tsuyoshi Wada
fuk
0.25
Ryan Glynn
nip
0.30
Rick Guttormson
fuk
0.31
Masahiro Tanaka
toh
0.35

  WPCT
Yoshihasa Naruse
chi
.941
Hiroyuki Kobayashi
chi
.813
Yu Darvish
nip
.750
Toshiya Sugiuchi
fuk
.714
Masaru Takeda
nip
.692
Hideaki Wakui
sei
.630
Takayuki Kishi
sei
.611
Masahiro Tanaka
toh
.611
Shunsuke Watanabe
chi
.600
Tsuyoshi Wada
fuk
.545

  W
Hideaki Wakui
sei
17
Yoshihasa Naruse
chi
16
Yu Darvish
nip
15
Toshiya Sugiuchi
fuk
15
Hiroyuki Kobayashi
chi
13
Tsuyoshi Wada
fuk
12
Takayuki Kishi
sei
11
Masahiro Tanaka
toh
11
Yasutomo Kubo
chi
9
Masaru Takeda
nip
9

  L
Yoshihisa Hirano
ori
13
Tom Davey
ori
11
Fumiya Nishiguchi
sei
11
Hideaki Wakui
sei
10
Nagisa Arakaki
fuk
10
Naoyuki Shimizu
chi
10
Tsuyoshi Wada
fuk
10
Masato Yoshii
ori~chi
9
Chris Gissell
sei
9
Shingo Ono
chi
9

  G
Koki Watanabe
toh
65
Hisashi Takeda
nip
64
Daisuke Katoh
ori
63
Yasuhiko Yabuta
chi
58
Tadahiro Ogino
chi
58
Micheal Nakamura
nip
56
Tetsuya Iwasaki
sei
55
Takahiro Mahara
fuk
54
Yasunari Takagi
ori
54
Kanehisa Arime
toh
52

  CG
Yu Darvish
nip
12
Hideaki Wakui
sei
11
Shunsuke Watanabe
chi
8
Yoshihasa Naruse
chi
6
Toshiya Sugiuchi
fuk
5
Hiroyuki Kobayashi
chi
5
Masahiro Tanaka
toh
4
Satoru Kanemura
nip
3
Naoyuki Shimizu
chi
3
Chihiro Kaneko
ori
2

  SHO
Yoshihasa Naruse
chi
4
Toshiya Sugiuchi
fuk
3
Yu Darvish
nip
3
Hiroyuki Kobayashi
chi
2
Shunsuke Watanabe
chi
2
Yoshihisa Hirano
ori
2
Chihiro Kaneko
ori
2
Takayuki Kishi
sei
2
Koji Aoyama
toh
1
Hideaki Wakui
sei
1

  SV
Takahiro Mahara
fuk
38
Micheal Nakamura
nip
34
Masahide Kobayashi
chi
27
Daisuke Katoh
ori
26
Alex Graman
sei
17
Kazuo Fukumori
toh
17
Shinichiro Koyama
toh
16
Chikara Onodera
sei
13
Lance Carter
ori
6
Yasuhiko Yabuta
chi
4

  IP
Hideaki Wakui
sei
213
Yu Darvish
nip
207.2
Toshiya Sugiuchi
fuk
197.2
Masahiro Tanaka
toh
186.1
Tsuyoshi Wada
fuk
182
Shunsuke Watanabe
chi
177
Yoshihasa Naruse
chi
173.1
Yoshihisa Hirano
ori
171.2
Hiroyuki Kobayashi
chi
170.2
Tom Davey
ori
162.2

  H
Hideaki Wakui
sei
199
Naoyuki Shimizu
chi
189
Masahiro Tanaka
toh
183
Tom Davey
ori
180
Yoshihisa Hirano
ori
172
Tsuyoshi Wada
fuk
168
Toshiya Sugiuchi
fuk
166
Hidetaka Kawagoe
ori
161
Hiroyuki Kobayashi
chi
157
Shunsuke Watanabe
chi
154

  R
Naoyuki Shimizu
chi
86
Masahiro Tanaka
toh
83
Hidetaka Kawagoe
ori
79
Fumiya Nishiguchi
sei
78
Yoshihisa Hirano
ori
75
Hideaki Wakui
sei
71
Tom Davey
ori
66
Tsuyoshi Wada
fuk
65
Rick Guttormson
fuk
62
Nagisa Arakaki
fuk
62

  ER
Masahiro Tanaka
toh
79
Naoyuki Shimizu
chi
77
Hidetaka Kawagoe
ori
75
Fumiya Nishiguchi
sei
73
Yoshihisa Hirano
ori
71
Hideaki Wakui
sei
66
Takayuki Kishi
sei
59
Tom Davey
ori
58
Yasutomo Kubo
chi
57
Tsuyoshi Wada
fuk
57

  HR
Hidetaka Kawagoe
ori
20
Yoshihisa Hirano
ori
18
Masaru Takeda
nip
18
Fumiya Nishiguchi
sei
18
Masahiro Tanaka
toh
17
Ryan Glynn
nip
16
Takayuki Kishi
sei
16
Tsuyoshi Wada
fuk
15
Naoyuki Shimizu
chi
15
Hideaki Wakui
sei
14

  BB
Masahiro Tanaka
toh
68
Takayuki Kishi
sei
55
Satoshi Nagai
toh
51
Nagisa Arakaki
fuk
51
Hideaki Wakui
sei
50
Yu Darvish
nip
49
Mitsuo Yoshikawa
nip
46
Toshiya Sugiuchi
fuk
46
Tom Davey
ori
44
Fumiya Nishiguchi
sei
44

  SO
Yu Darvish
nip
210
Masahiro Tanaka
toh
196
Toshiya Sugiuchi
fuk
187
Tsuyoshi Wada
fuk
169
Hiroyuki Kobayashi
chi
163
Takayuki Kishi
sei
142
Hideaki Wakui
sei
141
Yoshihasa Naruse
chi
138
Nagisa Arakaki
fuk
132
Yoshihisa Hirano
ori
124

  WP
Nagisa Arakaki
fuk
25
Masahiro Tanaka
toh
10
Hideaki Wakui
sei
7
Hiroyuki Kobayashi
chi
7
Yasuhiro Ichiba
toh
7
Domingo Guzman
toh
7
Mitsuo Yoshikawa
nip
6
Tsuyoshi Wada
fuk
6
Daisuke Katoh
ori
6
Yasutomo Kubo
chi
6

  BK
Ryan Glynn
nip
7
Domingo Guzman
toh
6
Tom Davey
ori
2
Jason Standridge
fuk
2
Shingo Ono
chi
1
C.J. Nitkowski
fuk
1
Alex Graman
sei
1
Chris Gissell
sei
1
Masahiro Tanaka
toh
1
Lance Carter
ori
1
  


About Us  |  Site Map  |  Privacy Policy  |  Contact Us

Boxscores data is obtained free of charge from Retrosheet.org.

Please Support The Baseball Cube.